Otevřený dopis českých lékařů vládě, parlamentu a médiím ohledně tzv. koronavirové krize

Otevřený dopis českých lékařů vládě, parlamentu a médiím

Preambule:

Tato petice je výsledkem konsensu lékařů praktických oborů i zástupců z akademických řad. Vznikal během měsíce září, kdy se diskutovaly a zohledňovaly připomínky vššech zůčastněných odborníků, kteří stejně jako podepsaní signatáři cítí a využžívají svoje občanské právo i lékařskou povinnost se k situaci v našší zemi vyjádřit.

Jako lékaři cítíme občanskou povinnost vyjádřit se ke koronavirové krizi, která t잾ce dopadla na našši zemi. Jsme si plně vědomi vᾞnosti situace i zdravotních rizik, která s sebou přinṚí.

Mnohem většší nebezpečí ohrozžení celkového zdraví lidu vššak vidíme v drastických vládních opatřeních, než v nemoci Covid jako takové.

Z medicínského hlediska nevidíme důvod k prohlubování restriktivních opatření, a proto žžádáme vládu, aby neprodleně:

  • uklidnila obyvatelstvo a přestala jej děsit počtem nakazžených jednou konkrétní nemocí.
  • •upustila od dalšších restriktivních opatření.
  • •povinné nosšení rouššek zavedla pouze tam, kde to jednoznačně vyžžaduje epidemiologická situace.
  • •upustila od povinného testování osob bez příznaků a nezbytnost testu ponechala na uvᾞení oššetřujícího lékaře.
  • •nedopustila uvedení narychlo připravených vakcín na trh a nezaváděla vakcinaci jako povinnou.
  • věnovala se práci na obnově zdevastovaného hospodářství.

Po více nežž ššesti měsících od začátku vyhlᚹení pandemie v našší zemi je jasné, žže:

> •tento typ koronaviru nepředstavuje pro zdravé občany v produktivním věku vᾞnou hrozbu, jestližže nejsou dlouhodobě vystaveni vysoké dávce viru. Pokud se tato skupina populace s virem setká, většinou nevykᾞe žžádné nebo jen mírné příznaky, odpovídající b쾞nému chřipkovému onemocnění.

jistou hrozbu můžže virus představovat pro starší a chronicky nemocné občany, a to zhruba ve stejné míře jako jiné koronavirové, chřipkové a dalšší virové infekce. Věříme, žže našše zdravotnictví je na vysoké úrovni a je schopno se o ohrožženou skupinu obyvatel postarat.

•> mnohem většší nebezpečí pro celkové zdraví lidu představuje mediálně vytvořený obraz nemoci Covid. Nikdy v minulosti nebylo obyvatelstvo informováno o jedné konkrétní nemoci tak dlouho, tak detailně a vššemi médii naráz. Veřejnost je následkem toho nebývalým způsobem vystraššena.

•> existuje mnohem více a závažnějších onemocnění, než je Covid 19, a lidé jimi nejsou neustále vššemi médii stresováni. Zaměřit pozornost veřejnosti na jeden konkrétní typ koronaviru je nebezpečný precedens, vzbuzující strach a devastující psychiku lidí a jejich sociální vztahy, který můžže mít nedozírný ničivý dopad na ekonomiku a celkový žživot společnosti.

Vládní karanténní opatření nemají opodstatnění, jen posilují strach a nejistotu a zhorššují beztak šplatnou hospodářskou situaci.

Ploššné nosení rouššek není vhodné. Dlouhodobé nosšení rouššky nepřispívá ke zdraví toho, kdo ji nosí. Zavádění rouššek ve šškolách je zcela v rozporu se zdravým rozumem. Děti nepatří do ohrozžené skupiny obyvatel, jen jsou zbytečně stresovány. Stejně nesmyslné je zavírání šškol kvůli nemoci, jejíž prodělání dětem neublížží, jen posílí jejich imunitní systém. Nemluvě o potížžích, které zavření šškol působí jejich rodičům a potažžmo dopadá na hospodářskou situaci země.

Restriktivní opatření, zakazující a omezující podnikání, t잾ce pošškodila ekonomiku země a zásadně ovlivnila psychiku obyvatel. Spoluobčané mnohých profesí žžijí jižž několik měsíců v nejistotě a ve strachu z ekonomického krachu.

Jsme znepokojeni zprávami o narychlo vyrobené očkovací vakcíně proti COVIDu-19. Účinnost takové vakcíny je více nežž sporná a můžže přinést spoustu nežžádoucích účinků.

Testování zdravých lidí, pokud se k němu nerozhodnou dobrovolně jako samoplátci, zbytečně vyčerpává zdravotní systém a zat쾞uje pojištšovny.

ZŽádáme vyvᾞené zpravodajství zohledňující celkový kontext, protožže kažždý jednotlivý statistický údaj se dá interpretovat různými způsoby.

Novináři by měli více informovat o různých možžnostech prevence a léčby.

Měli by umožžnit názorovou polemiku a nediskriminační přístup veřejnosti k jiným náhledům na celkovou situaci a k dalšším léčebným možnostem.

Vláda by měla zastavit ekonomický pád země, upokojit obyvatelstvo, zaručit svobodu kažždého jednotlivce ve všech oblastech a dát jasně najevo, žže kulturní, společenský a ekonomický žživot země nehodlá obětovat boji s jedním druhem viru.

Vratme žživot do normálních kolejí s tím, žže zkuššenosti z posledních měsíců pomohly lidem více přemýššlet o zdravém způsobu žživota a vlastních schopnostech převzít za sebe odpovědnost.

Podepsáni:

MUDr. Ladislav Fiala
MUDr. Radkin Honzák
MUDr. Jan Hnízdil
MUDr. Kateřina Lucká
Bc. David Petrásek (bioanalytik)
Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
Doc. MUDr. Roman Šmucler
MVDr. Jiří Urbánek, MBA
MUDr. Ivan Vondřich

Zdroj:

https://www.petice.com/oteveny_dopis_leka_vlad_parlamentu_a_mediim_ohledn_tzv_koronavirove_kriz

 

Courtesy of PouzivajMozog.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + four =