Category Archives: Europa

Prohlášení z Great Barringtonu

https://gbdeclaration.org/
https://gbdeclaration.org/great-barrington-declaration-czech/

Tu je Prehlásenie 1000-ciek lekarov, epidemiologov aj obyčajných ľúdí, čo im vyjadrili podporu, o súčasnej umelo vyvolanej tzv. “korona-kríze.”
Som si istá, že ste o ňom už aj Vy počuli, však bolo publikované vo všetkých hlavných tzv. mienkotvorných médiach, debatovalo sa o ňom vo vedeckých kruhoch, vo vláde, aj v širokej laickej verejnosti
A že nie? Ako to? Ze by Vám tí vaši terajší mocipáni predsa len nehovorili pravdu?

A čo keby ste tak skúsili pre zmenu používať svoj mozog a nezožrať všetko aj s chlpami čím Vás tá dnešná “pokroková a demokratická” skorumpovaná čvarga krmi?

(Prehlásenie je v angličtine, uvádzam česku verziu, lebo zatial som nenašla slovenskú)

Prohlášení z Great Barringtonu

Jsme epidemiologové infekčních onemocnění a odborníci na veřejné zdraví. Dělá nám starosti, jaké zničující dopady na tělesné a duševní zdraví mají opatření proti covidu 19 a navrhujeme místo nich takzvanou cílenou ochranu.

Stojíme politicky nalevo i napravo a pocházíme z různých částí světa. Své životy jsme zasvětili ochraně lidí. Současná opatření zmrazují různé oblasti společenského života a vážně poškozují veřejné zdraví, krátkodobě i dlouhodobě. Negativní dopady jsou četné a (abychom jmenovali jen některé z nich) patří mezi ně: méně proočkovaných dětí, zhoršení výsledků kardiovaskulárního programu, včas nepodchycené výskyty rakoviny a zhoršující se duševní zdraví. To vše povede ke zbytečným úmrtím v následujících letech. Nejvíc to dopadne na mladé lidi a lidi s nejnižšími příjmy. Žáci a studenti, kteří nemohou normálně chodit do škol, platí nespravedlivou daň.

Udržovat současná opatření do doby, než bude vakcína, znamená způsobit nenapravitelné škody, které neúměrně dopadnou na společensky znevýhodněné vrstvy obyvatel.

Naštěstí toho víme o viru čím dál tím víc. Víme, že covidem 19 jsou tisíckrát víc než mladí smrtelně ohroženi staří a nemocní lidé. Na děti číhá spousta mnohem závažnějších nebezpečí než covid 19, nebezpečnější je pro ně i chřipka.

Jak imunita celé populace roste, klesá nebezpečí nákazy pro všechny a chrání i ohrožené skupiny. Víme, že každá populace nakonec získá skupinovou imunitu ? tedy že dosáhne bodu, kdy se šíření infekce zpomalí a stabilizuje. Získání kolektivní imunity se dá napomoci očkováním, ale vzniká po čase i bez vakcinace. Naším cílem by proto mělo být zabránit úmrtím a společenským škodám, dokud nedosáhneme skupinové imunity.

Nejohleduplnějším způsobem jak dosáhnout výhod skupinové imunity a přitom minimalizovat rizika spojená s jejím získáváním, je nechat ty, kdo čelí nejmenším rizikům, aby žili své životy zcela normálně a tím, jak se přirozeně nakazí, vytvářeli společnou imunitu pro všechny. Mezitím bychom se měli soustředit na to, abychom co nejlépe ochránili nejvíce ohrožené skupiny. Říkáme tomu cílená ochrana.

Opatření na ochranu zranitelných před covidem 19 by měla být hlavním cílem těch, kdo se starají o veřejné zdraví. Pečovatelské domy by jako první měly nasadit personál, který již získal imunitu a testovat ostatní zaměstnance a všechny návštěvníky. Pracovníci by neměli zbytečně rotovat. Je třeba zajistit rozvážku potravin a potřebných věcí důchodcům, kteří zůstávají doma. Pokud je to možné, měli by se setkávat s příbuznými raději venku než v uzavřených prostorách. Srozumitelná a podrobná opatření se dají zavést také ve vícegeneračních domácnostech, hygienici dokáží poradit.

Těm, kdo nejsou ohroženi, nechť je okamžitě dovoleno žít zcela normálně. Aby se onemocnění nešířilo lavinovitě, postačí jednoduché hygienické návyky jako mytí rukou a zůstat doma, když se člověk necítí dobře. Školy a univerzity je třeba otevřít pro běžnou prezenční výuku. Neomezeně mohou probíhat také volnočasové aktivity jako sport. Mladí lidé bez zdravotních komplikací ať chodí normálně do práce. Restaurace a další služby ať mají otevřeno. Umělecké produkce, sportovní a kulturní aktivity se mohou konat bez omezení. Lidé s vyšším rizikem se jich mohou zúčastnit, jak budou sami chtít, a společnost jako celek se bude těšit ze skupinové imunity, kterou mladí a silní ochrání slabé a nemocné.

4. října 2020 toto prohlášení sepsali a v Great Barringtonu ve Spojených státech podepsali:

Dr. Martin Kulldorff, profesor lékařství na Harvardské univerzity, biostatistik and epidemiolog se specializací na detekci a monitorování šíření infekcí a hodnocení bezpečnosti vakcín.

Dr. Sunetra Gupta, profesorka Oxfordské univerzity, epidemioložka se specializací na imunologii, vývoj vakcín a matematické modelování průběhu infekčních onemocnění.

Dr. Jay Bhattacharya, profesor Lékařské fakulty Stanfordské univerzity, všeobecný lékař, epidemiolog, ekonom zdraví a odborník na oblast veřejného zdraví se specializací na infekční onemocnění a zranitelné skupiny obyvatel.

Translation by Petr Sourek

As of 17 marec 2021 bolo uvedených podpisov:

Concerned Citizens: 764,080
Medical & Public Health Scientists: 13,796
Medical practitioners : 41,890

Tuto nájdete interaktivnu mapu

https://gbdeclaration.org/view-signatures/

Courtesy of PouzivajMozog.com

Otevřený dopis českých lékařů vládě, parlamentu a médiím

Preambule:

Tato petice je výsledkem konsensu lékařů praktických oborů i zástupců z akademických řad. Vznikal během měsíce září, kdy se diskutovaly a zohledňovaly připomínky vššech zůčastněných odborníků, kteří stejně jako podepsaní signatáři cítí a využžívají svoje občanské právo i lékařskou povinnost se k situaci v našší zemi vyjádřit.

Jako lékaři cítíme občanskou povinnost vyjádřit se ke koronavirové krizi, která t잾ce dopadla na našši zemi. Jsme si plně vědomi vᾞnosti situace i zdravotních rizik, která s sebou přinṚí.

Mnohem většší nebezpečí ohrozžení celkového zdraví lidu vššak vidíme v drastických vládních opatřeních, než v nemoci Covid jako takové.

Z medicínského hlediska nevidíme důvod k prohlubování restriktivních opatření, a proto žžádáme vládu, aby neprodleně:

uklidnila obyvatelstvo a přestala jej děsit počtem nakazžených jednou konkrétní nemocí.
•upustila od dalšších restriktivních opatření.
•povinné nosšení rouššek zavedla pouze tam, kde to jednoznačně vyžžaduje epidemiologická situace.
•upustila od povinného testování osob bez příznaků a nezbytnost testu ponechala na uvᾞení oššetřujícího lékaře.
•nedopustila uvedení narychlo připravených vakcín na trh a nezaváděla vakcinaci jako povinnou.
věnovala se práci na obnově zdevastovaného hospodářství.

Po více nežž ššesti měsících od začátku vyhlášení pandemie v našší zemi je jasné, žže:

•tento typ koronaviru nepředstavuje pro zdravé občany v produktivním věku vᾞnou hrozbu, jestližže nejsou dlouhodobě vystaveni vysoké dávce viru. Pokud se tato skupina populace s virem setká, většinou nevykᾞe žžádné nebo jen mírné příznaky, odpovídající b쾞nému chřipkovému onemocnění.

jistou hrozbu můžže virus představovat pro starší a chronicky nemocné občany, a to zhruba ve stejné míře jako jiné koronavirové, chřipkové a dalšší virové infekce. Věříme, žže našše zdravotnictví je na vysoké úrovni a je schopno se o ohrožženou skupinu obyvatel postarat.

•mnohem většší nebezpečí pro celkové zdraví lidu představuje mediálně vytvořený obraz nemoci Covid. Nikdy v minulosti nebylo obyvatelstvo informováno o jedné konkrétní nemoci tak dlouho, tak detailně a vššemi médii naráz. Veřejnost je následkem toho nebývalým způsobem vystraššena.

•existuje mnohem více a závažnějších onemocnění, než je Covid 19, a lidé jimi nejsou neustále vššemi médii stresováni. Zaměřit pozornost veřejnosti na jeden konkrétní typ koronaviru je nebezpečný precedens, vzbuzující strach a devastující psychiku lidí a jejich sociální vztahy, který můžže mít nedozírný ničivý dopad na ekonomiku a celkový žživot společnosti.

Vládní karanténní opatření nemají opodstatnění, jen posilují strach a nejistotu a zhorššují beztak šplatnou hospodářskou situaci.

Ploššné nosení rouššek není vhodné. Dlouhodobé nosšení rouššky nepřispívá ke zdraví toho, kdo ji nosí. Zavádění rouššek ve šškolách je zcela v rozporu se zdravým rozumem. Děti nepatří do ohrozžené skupiny obyvatel, jen jsou zbytečně stresovány. Stejně nesmyslné je zavírání šškol kvůli nemoci, jejíž prodělání dětem neublížží, jen posílí jejich imunitní systém. Nemluvě o potížžích, které zavření šškol působí jejich rodičům a potažžmo dopadá na hospodářskou situaci země.

Restriktivní opatření, zakazující a omezující podnikání, t잾ce pošškodila ekonomiku země a zásadně ovlivnila psychiku obyvatel. Spoluobčané mnohých profesí žžijí jižž několik měsíců v nejistotě a ve strachu z ekonomického krachu.

Jsme znepokojeni zprávami o narychlo vyrobené očkovací vakcíně proti COVIDu-19. Účinnost takové vakcíny je více nežž sporná a můžže přinést spoustu nežžádoucích účinků.

Testování zdravých lidí, pokud se k němu nerozhodnou dobrovolně jako samoplátci, zbytečně vyčerpává zdravotní systém a zat쾞uje pojištšovny.

ZŽádáme vyvᾞené zpravodajství zohledňující celkový kontext, protožže kažždý jednotlivý statistický údaj se dá interpretovat různými způsoby.

Novináři by měli více informovat o různých možžnostech prevence a léčby.

Měli by umožžnit názorovou polemiku a nediskriminační přístup veřejnosti k jiným náhledům na celkovou situaci a k dalšším léčebným možnostem.

Vláda by měla zastavit ekonomický pád země, upokojit obyvatelstvo, zaručit svobodu kažždého jednotlivce ve všech oblastech a dát jasně najevo, žže kulturní, společenský a ekonomický žživot země nehodlá obětovat boji s jedním druhem viru.

Vratme žživot do normálních kolejí s tím, žže zkuššenosti z posledních měsíců pomohly lidem více přemýššlet o zdravém způsobu žživota a vlastních schopnostech převzít za sebe odpovědnost.

Podepsáni:

MUDr. Ladislav Fiala
MUDr. Radkin Honzák
MUDr. Jan Hnízdil
MUDr. Kateřina Lucká
Bc. David Petrásek (bioanalytik)
Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
Doc. MUDr. Roman Šmucler
MVDr. Jiří Urbánek, MBA
MUDr. Ivan Vondřich

Zdroj:

https://www.petice.com/oteveny_dopis_leka_vlad_parlamentu_a_mediim_ohledn_tzv_koronavirove_kriz

Courtesy of PouzivajMozog.com